samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Klant, Opdrachtgever
  Onder Klant en/of Opdrachtgever wordt verstaan: diegene die aan Roadside verzoekt producten en/of diensten te leveren.
 2. Roadside (eigenaar van deze website)
  Roadside BV, Almere, Nederland
  KvK Flevoland: 32146554
 3. Product
  Product of dienst geleverd door of in opdracht van Roadside aan Klant.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

 1. Roadside verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien gebruik gemaakt wordt van een van de (gratis) diensten van Roadside zijn de ook de gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals die op de desbetreffende site te vinden zijn.
 3. Roadside behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende één maand geldig; gelden slechts als een uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Doorlopende overeenkomsten mogen jaarlijks op 1 januari verhoogd worden met de inflatie. Deze verhoging is geen reden voor beeindiging van de overeenkomst.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Roadside draagt zorg voor geheimhouding van de door Klant verstrekte informatie. Roadside zal Klant op de hoogte brengen indien andere partijen een zelfde opdracht geven aan Roadside, zonder inhoudelijk informatie te geven aan beide partijen.
 2. Roadside mag na levering, refereren aan betreffende opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Verplichtingen Roadside

 1. Roadside zal indien schriftelijk overeengekomen, leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien deze termijn niet gehaald wordt heeft Klant het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, uitgezonderd de genoemde situaties in artikel 5 lid 2 tot en met 5.
 2. Indien Klant de afname weigert zullen in dat geval alle aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
 3. Klant is verplicht om informatie, instructies en/of materialen, noodzakelijk voor de levering, tijdig bij Roadside aan te leveren. Bij overschrijding door de klant van de hiervoor overeengekomen termijn, zal de klant aangaande de overeengekomen termijn van levering geen eisen meer kunnen stellen. Eventuele ontstane extra kosten komen voor rekening van de klant.
 4. Klant draagt de uiteindelijke verantwoording voor de levering van informatie, instructies en/of materialen, indien er in opdracht van Klant met andere partijen samengewerkt wordt.
 5. Niet toerekenbare tekortkoming:
  Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Roadside, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van Roadside.
  Hieronder dient men te verstaan;
  Bijzondere weersomstandigheden, brand, staking, ongeval of ziekte, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsgevaar.
  In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Roadside, heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Roadside tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Roadside uit hoofde van, veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht van de klant of anderszins is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de door Roadside afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Roadside komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van € 100.000.
 3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Roadside een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Roadside niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mocht worden gemaakt.
 4. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld wensen mogelijk hun aansprakelijkheid te beperken. Alle aan Roadside verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking, evenals andere algemene voorwaarden, mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving van het totaal verschuldigde bedrag op een bankrekeningnummer van Roadside.
 2. Opzegtermijn is één maand, tenzij anders overeen gekomen.
 3. Bij verzuim van de betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn vervallen (alle) toegekende kortingen.
 4. Bij verzuim van de betaling is Roadside gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede incasso en/of administratiekosten.
 5. Bij verzuim van de betaling is Roadside gerechtigd de levering van Producten op te schorten. Levering zal pas hervat worden indien het openstaande bedrag is voldaan.
 6. Roadside mag openstaande rekeningen van Klant verrekenen met schulden aan Klant.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Klant zullen de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8. Eigendomsbepalingen

 1. De door Roadside geleverde Producten blijven eigendom van Roadside, totdat Klant alle financiële en overige (navolgende) verplichtingen uit de met Roadside gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 2. De door Roadside geleverde producten, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en met schriftelijke toestemming van Roadside worden doorverkocht. Klant is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien derden enig recht op de onder deze eigendomsbepaling geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Roadside daarvan, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 4. De door Klant aangeleverde informatie, instructies en/of materialen vallen onder verantwoordelijkheid van Klant.

Artikel 9. Geschillen

 1. Elk geschil tussen Klant en Roadside zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad, dan wel de hierin bevoegde kantonrechter.
  Op elke overeenkomst tussen Roadside en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.