samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Gebruiksvoorwaarden

Preambule

Samenvattingen.com dient als platform waar Deelnemers een Samenvatting kunnen plaatsen en eventueel een vergoeding ontvangen.

Artikel 1. Definities

 1. Samenvattingen.com: de gebruiker van deze voorwaarden en onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roadside BV. Statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32146554.
 2. Deelnemer: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website van Samenvattingen.com Samenvattingen publiceert.
 3. Samenvatting: een door de Deelnemer geschreven tekst/samenvatting over een specifiek onderwerp.
 4. Website: de website van Samenvattingen.com, te bereiken via www.samenvattingen.com.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Samenvattingen.com deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Samenvattingen.com en de Deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Samenvattingen.com behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Samenvattingen.com overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt Samenvattingen.com de Deelnemer hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

 1. De Deelnemer dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de Deelnemer onmiddellijk door te geven aan Samenvattingen.com door deze gegevens in zijn account aan te passen.
 2. Samenvattingen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet ontvangen betalingen als gevolg van foutief opgegeven informatie door de Deelnemer.
 3. Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn op het moment van aanmelding.

Artikel 4 Account & vergoeding

 1. Samenvattingen.com is gerechtigd om zonder van opgaaf van redenen een Deelnemer een account te weigeren of een reeds aangemaakte account verwijderen.
 2. Iedere Deelnemer krijgt na aanmelding inloggegevens van Samenvattingen.com, waarmee toegang tot het persoonlijke account verkregen kan worden. Het staat de Deelnemer daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
 3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Samenvattingen.com toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot de account van de Deelnemer, is Samenvattingen.com gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.
 4. De Deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account van de Deelnemer worden gedaan.
 5. Indien derden zich toegang verschaffen tot het Account van de Deelnemer, zonder dat dit de Deelnemer toegerekend kan worden, dient de Deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Samenvattingen.com te melden.
 6. Samenvattingen.com is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Account door derden.
 7. De Deelnemer vrijwaart Samenvattingen.com van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van de Deelnemer.
 8. Indien door verkoop van een Deelnemer geschreven Samenvatting inkomsten worden gegenereerd zal Samenvattingen.com de Deelnemer minimaal 50% van deze inkomsten doen toekomen. Samenvattingen.com kan nimmer garanderen dat er inkomsten worden gegenereerd en is derhalve nimmer aansprakelijk voor gemiste inkomsten.

Artikel 5 Gebruik Samenvattingen.com

 1. Nadat de Deelnemer een Account heeft aangemaakt krijgt de Deelnemer toegang tot de diensten van Samenvattingen.com.
 2. De Deelnemer kan kosteloos Samenvattingen plaatsen op de Website. Samenvattingen.com behoud zich het recht voor Samenvattingen te verwijderen.
 3. De Deelnemer dient alle door Samenvattingen.com gepubliceerde richtlijnen met betrekking tot de inhoud van een Samenvatting te respecteren. Hieronder vallen zowel de richtlijnen als neergelegd in de deze voorwaarden als de richtlijnen die via de Website worden gepubliceerd. Indien de Deelnemer op enig moment in strijd handelt met de genoemde richtlijnen is Samenvattingen.com gerechtigd het Samenvatting te verwijderen of aan te passen. Samenvattingen.com is dan eveneens gerechtigd de aan de Deelnemer toekomende vergoedingen voor onbepaalde tijd op te schorten en eventuele te verrekenen met de door Samenvattingen.com gemaakte kosten of gelede schade.
 4. Samenvattingen.com behoudt zich het recht voor om Samenvattingen aan te passen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de opmaak, spelfouten, gebruikte afbeeldingen en externe links.
 5. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste Samenvatting. De door Deelnemer geplaatste Samenvattingen mogen nimmer rechten van derden schenden of op enige andere wijze een onrechtmatig karakter vertonen. Door aan derde toebehorende informatie, afbeeldingen en dergelijke in een Samenvatting te verwerken verklaart de Deelnemer dat zij over de benodigde toestemmingen beschikt van de rechthebbende. Deelnemer vrijwaart Samenvattingen.com tegen enige vorderingen van derden die mochten ontstaan als gevolg van enige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6 Verplichtingen Deelnemer

 1. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Samenvattingen.com
 2. De Deelnemer dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
 3. De Deelnemer dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Samenvattingen.com aan de Deelnemer zal melden.
 4. De Deelnemer dient oprecht te handelen richting Samenvattingen.com en andere Deelnemers.
 5. De Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Samenvattingen.com en andere Deelnemers.
 6. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Samenvattingen.com en andere Deelnemers en bezoekers. De Deelnemer dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
 7. Het is de Deelnemer niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
 8. Samenvattingen.com zal enkel Samenvattingen plaatsen die in de Nederlandse taal zijn geschreven. Samenvattingen.com zal tevens geen Samenvattingen plaatsen die grof en/of ongepast taalgebruik bevatten.
 9. Het is de Deelnemer niet toegestaan Samenvattingen en/of overige inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, , smadelijke, obscene, kwetsende, pornografische of gewelddadige aard zijn of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. Ook is het niet toegestaan om een Samenvatting en/of overige inhoud te plaatsen die in strijd zijn met de doelstellingen van Samenvattingen.com of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
 10. Een door de Deelnemer geplaatste Samenvatting dient van informatieve waarde te zijn. Het is de Deelnemer niet toegestaan om via een Samenvatting gebruikers van de Website en/of derden te bewegen tot het verrichten van activiteiten die uitsluitend als doel hebben de Deelnemer op enige wijze financieel te bevoordelen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan, doch niet uitsluitend: het aansporen tot het klikken op advertenties, klikken op links, uitvoeren van zoekopdrachten, surfen op websites, lezen van e-mails of het invullen van online-enquêtes.
 11. Het is niet toegestaan om reclame materiaal (banners, hyperlinks) toe te voegen aan een Samenvatting.
 12. De Deelnemer dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
 13. Indien de Deelnemer in strijd handelt met enige bepalingen uit deze voorwaarden of overige door Samenvattingen.com gepubliceerde richtlijnen, heeft Samenvattingen.com het recht het account of Samenvatting(en) van de Deelnemer onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen.

Artikel 7 Beëindiging

 1. Deelnemers kunnen hun account zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
 2. Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Samenvattingen.com worden verwijderd.
 3. Samenvattingen.com is te allen tijde gerechtigd om een Account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. Samenvattingen.com is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een Deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Deelnemer op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Samenvattingen.com.
 4. Samenvattingen.com kan een account zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Deelnemer te informeren over de verwijdering.
 5. Indien Samenvattingen.com overgaat tot verwijdering van een Account laat dit het recht van Samenvattingen.com om eventueel geleden schade te vorderen onverlet.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst behoudt Samenvattingen.com het recht om de Samenvattingen, aldan niet met gewijzigde inhoud, te herpubliceren op de Website.
 7. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zullen de bepalingen in artikel 7, 8 en 9 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Samenvattingen.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Deelnemer.
 2. Samenvattingen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Deelnemers op de Website.
 3. Samenvattingen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Website.
 4. Mocht Samenvattingen.com onverhoopt aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Samenvattingen.com beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekering wordt uitgekeerd. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Samenvattingen.com beperkt tot € 100,- (zegge: honderd euro).
 5. In het geval Samenvattingen.com aansprakelijk wordt gesteld voor een aan de Deelnemer toe te rekenen gedraging of nalaten, zal de Deelnemer Samenvattingen.com vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Samenvattingen.com.
 6. Samenvattingen.com is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Samenvattingen.com ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo's afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Samenvattingen.com of diens licentiegevers.
 2. De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van Samenvattingen.com mogen door de Deelnemer op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Samenvattingen.com nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Indien een Deelnemer inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Samenvattingen.com, is de Deelnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Samenvattingen.com van ten minste duizend Euro. Samenvattingen.com behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 4. Door het plaatsen van een Samenvattingen en dergelijke verklaart de Deelnemer dat de door hem/haar ingestuurde Samenvattingen vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden Samenvatting. De Deelnemer vrijwaart Samenvattingen.com tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van Samenvattingen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
 5. Door publicatie van een Samenvatting op de Website aanvaardt de Deelnemer het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van de Samenvatting opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer. Samenvattingen.com aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Deelnemer mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de Deelnemer toebehorende intellectuele eigendom.
 6. Alle rechten van intellectuele eigendommen op geplaatste Samenvattingen behoren aan de Deelnemer toe. De Deelnemer verschaft Samenvattingen.com een exclusief licentierecht op alle intellectuele eigendommen welke berusten op een door de Deelnemer geplaatste Samenvattingen. Het aan Samenvattingen.com verstrekte licentierecht omvat in ieder geval het recht om een Samenvatting te vermenigvuldiging, te bewerken, te vertalen, op te slaan en te publiceren op websites die gelieerd zijn aan Samenvattingen.com.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Deelnemer en Samenvattingen.com is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Deelnemer en Samenvattingen.com zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg de competente kantonrechter te Lelystad bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Deelnemer en Samenvattingen.com.